Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

zupkaaa

June 15 2017

zupkaaa
7620 ed41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus

June 04 2017

zupkaaa
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
zupkaaa
Reposted frombeinthe beinthe viapiehus piehus
zupkaaa
Reposted fromDennkost Dennkost viaalcohoolic alcohoolic
zupkaaa
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
zupkaaa
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
6469 328a 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapiehus piehus
zupkaaa
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaampajewska ampajewska
zupkaaa
8560 b673 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
zupkaaa
8463 161c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapiehus piehus
zupkaaa
6419 1e8a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
zupkaaa
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viawelovekate welovekate
zupkaaa
2768 49d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaucieknijmi ucieknijmi
zupkaaa
3739 80f3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
zupkaaa
7315 a6d9
Reposted fromDamnjan Damnjan viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl