Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
zupkaaa
zupkaaa
zupkaaa
9170 52e7 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
zupkaaa
3277 0614
Reposted fromhogwarts hogwarts viauaremyheaven uaremyheaven
2538 a9a7
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viauaremyheaven uaremyheaven

August 23 2017

zupkaaa
0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viaxironical xironical
zupkaaa
zupkaaa
zupkaaa
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatriste triste

August 15 2017

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaolivierk olivierk

August 14 2017

zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
2108 dfd7
zupkaaa
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viasecalecornutuum secalecornutuum
zupkaaa
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl